Diccionari PBAU

This language version doesn't exist


Aquest espai web vol ser una eina de consulta sobre termes relacionats amb la Prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat (PBAU).

Si n'hi trobau a faltar cap, ens ho podeu dir mitjançant un correu electrònic a <seras@uib.cat>

Data d'actualització: 04/03/2024

This language version doesn't exist

 

Definicions

Adaptació

A les persones amb necessitats especials, se’ls garantiran un sèrie de mesures perquè puguin realitzar els exàmens en les condicions adequades a la seva situació: adaptació del temps, elaboració de models d’examen especials, posada a disposició dels estudiants dels mitjans materials i humans, assistència, suport i ajuda tècnica, i garantia d’accés a la informació i comunicació i al recinte o espai físic on tingui lloc la prova, entre d’altres.

Bloc d’accés

És la part de la PBAU que està formada per les matèries comunes de segon de batxillerat (Història d'Espanya o Història de la Filosofia, Llengua Castellana i Literatura II, Llengua Catalana i Literatura II, i Anglès) i la matèria específica obligatòria de modalitat triada a la PBAU en el moment de la inscripció.

 

 • Arts. Via d'Arts Plàstiques, Imatge i Disseny: Dibuix Artístic II.
 • Arts. Via de Música i Arts Escèniques: Anàlisi Musical II o Arts Escèniques II.
 • Ciències i Tecnologia: Matemàtiques II o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II
 • General: Ciències Generals.
 • Humanitats i Ciències Socials: Llatí II o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II.

És obligatori per a alumnes de batxillerat que vulguin tenir un requisit d’accés als estudis oficials de grau.

La superació del bloc d’accés no caduca. En el supòsit que un alumne es presenti a diferents convocatòries per millorar nota, només se li considerarà la qualificació més alta obtinguda de tot el bloc en conjunt..

Bloc d’admissió

És la part voluntària de la PBAU, formada per les matèries d’opció del bloc d’assignatures troncals de segon de batxillerat. Els estudiants de batxillerat poden presentar-se a un màxim de tres matèries d’opció (encara que no les hagi cursades a segon de batxillerat). La matèria de modalitat matriculada en el bloc d'accés ja es considerarà per a l'admissió i no es pot matricular del bloc d'admissió en la mateixa convocatòria.

També s’hi poden presentar els estudiants que cursin un cicle formatiu de grau superior (amb tots els mòduls teòrics superats) i que vulguin millorar la nota d’admissió.

Cada matèria serà qualificada per separat. La qualificació obtinguda de cada matèria superada (amb una nota igual o superior a 5 punts) pot servir per calcular la nota d’admissió si aquesta matèria pondera en el grau.

Coincidència d'horaris

Quan hi hagi una coincidència d’horaris de diverses matèries, en el moment en què es publiqui el lloc de l'examen, també es comunicarà a UIBdigital el dia i l'hora de l'examen de cada matèria.

Convocatòries

Els alumnes es poden presentar a tantes convocatòries com necessitin per superar la prova, tant del bloc d'accés com del d'admissió. Quan ja l’hagin aprovada, també s’hi poden presentar tantes vegades com vulguin per intentar superar-ne la nota. Sempre es tindrà en compte la nota més alta, de manera que un altre intent mai no els poden perjudicar. En el cas del bloc d'accés, es tindrà en compte la nota mitjana més alta del bloc i no la nota més alta de les matèries individualment.

Convocatòria extraordinària de la PBAU

Segona convocatòria per als alumnes que hagin aprovat segon de batxillerat o de CFGS en la convocatòria extraordinària, o que vulguin millorar la nota obtinguda.

Convocatòria ordinària de la PBAU

Primera convocatòria per als alumnes que hagin aprovat segon de batxillerat o de CFGS en la convocatòria ordinària o en cursos anteriors.

Credencials d'UIBdigital

Per obtenir les credencials per accedir a la plataforma UIBdigital, els estudiants que cursin o hagin cursat els estudis a centres de les Illes Balears han de complir els requisits següents: haver formalitzat la matrícula a la PBAU, conèixer la referència de la matrícula de la PBAU que apareix al cantó esquerre del resguard de matrícula i a l'apartat de dades acadèmiques de la consulta per a famílies al GESTIB, i haver proporcionat una adreça de correu electrònic operativa a la matrícula de la PBAU (no poden utilitzar una adreça d’ús corporatiu del centre educatiu, del tipus nomalumne@centreducatius, ja que sovint no accepta la recepció de missatges externs al centre).

Documentació

Els alumnes que es presenten a la PBAU han de portar, en tot moment i en cada examen, el document d’identitat, DNI, NIE o passaport vigent, per identificar-se en qualsevol moment de la prova a requeriment de qualsevol membre del tribunal.

Durada

Els exàmens tenen una durada màxima de 90 minuts. S’estableix un interval mínim de 30 minuts entre el final d’un examen i el començament del següent. Els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu als quals els hagin prescrit la mesura d’ampliació del temps de realització d’exàmens també han de disposar del mateix període de temps entre exàmens.

Entrada de l'aula

Només es permetrà que entrin examinands a l’aula durant els primers quinze minuts a partir del començament de l’examen.

Error de càlcul

Al exàmens de Matemàtiques II i Matemàtiques Aplicades de les Ciències Socials II, els errors greus i, especialment, aquells que portin a resultats incoherents o absurds, es penalitzaran amb el 50 per cent sobre la qualificació de la qüestió.

Error material

El segon corrector ha revisat l’examen i ha considerat una altra nota per un dels motius següents: hi havia exercicis que no s’havien corregit; no s’havien sumat tots els punts o la suma no era correcta, o s’havia registrat incorrectament la suma de l’examen. L’error material pot ser favorable o desfavorable.

Estructura de la PBAU

La prova està estructurada en dos blocs: el bloc d’accés i el d’admissió per als alumnes de la PBAU, i el bloc d’admissió per als alumnes de CFGS.

Estructura dels exàmens

De cada examen, se n’oferiran dues opcions (A i B), entre les quals els examinands n’hauran de triar una i rebutjar l’altra; no es poden respondre alternativament qüestions d’opcions diferents. A més, cada examen constarà de dues preguntes com a mínim i de 15 com a màxim. Observacions: a conseqüència de la situació sociosanitària provocada per la COVID-19, aquesta estructura dels exàmens pot ser modificada.

Etiquetes amb codi de barres

Serveixen per identificar l’examinand sense perdre l’anonimat en la correcció. Aquestes etiquetes seran lliurades als alumnes en començar les proves i les han d’aferrar als requadres corresponents de cada un dels quaderns d’examen. Cal tenir present que els exàmens són anònims i no poden tenir cap marca d’identificació personal. 

Les etiquetes es lliuren a cada estudiant el dia i en la franja horària del primer examen que facin, i les han de tenir fins que no hagin acabat totes les proves. És a dir, si el primer examen és Física, li donaran les etiquetes en aquest examen. Si és Primera Llengua Estrangera II - Anglès, les hi donaran abans de començar aquest examen. Si el primer examen és Economia, igual.

Exempció de català

L’examen de Llengua Catalana i Literatura II és obligatori al bloc d'accés de la PBAU. Ara bé, n'estaran exempts els alumnes que estiguin exempts de ser avaluats d'aquesta matèria al batxillerat.

Exempcions i bonificacions dels preus de matrícula

Sobre el preu de la matrícula de la PBAU, s’hi aplicarà el 50 per cent de reducció per a beneficiaris amb títol de família nombrosa general o monoparental general. La matrícula serà gratuïta per a les persones que acreditin títol de família nombrosa especial o monoparental especial; víctimes d'actes terroristes, així com el cònjuge i els fills; víctimes de violència de gènere i que tinguin fills dependents; joves tutelats; joves extutelats en vies d'emancipació, o persones amb una discapacitat del 33% o superior.

Faltes d’ortografia

La presentació i ortografia es tindran en consideració. En els casos més greus, podran suposar una penalització de fins a un 20% de la nota final.

Idioma

Els enunciats i protocols de les matèries (excepte els d'idiomes) es presentaran en català, tot i que n’hi haurà una versió traduïda al castellà per a les persones exemptes de català i per als alumnes que la demanin.

Matèria de específica obligatòria de modalitat del bloc d’accés

Segons l’Ordre ministerial que regula la prova d’accés a la Universitat, es determina que al bloc d’accés s’ha de triar una modalitat. En funció de la modalitat que trieu, us haureu d’examinar d’una matèria específica de modalitat d’entre les següents:

 • Arts. Via d'Arts Plàstiques, Imatge i Disseny: Dibuix Artístic II.
 • Arts. Via de Música i Arts Escèniques: Anàlisi Musical II o Arts Escèniques II.
 • Ciències i Tecnologia: Matemàtiques II o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II
 • General: Ciències Generals.
 • Humanitats i Ciències Socials: Llatí II o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II.

Si les superau, aquestes matèries poden ponderar i incrementar la nota d’admissió.

Material d’examen

El material autoritzat, a part dels bolígrafs de color blau o negre i el líquid o cinta correctors, és el següent: paral·lex, poliedres, llapis o tinta, a Dibuix Tècnic; calculadora científica, gràfica o programable que no puguin emmagatzemar o transmetre informació a les assignatures d’Economia de l’Empresa, Física, Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II i Química; un regle, a Física; diccionari amb gramàtica a les assignatures de Llatí II i Grec II. Durant la realització dels exàmens, no es poden utilitzar dispositius electrònics que puguin emmagatzemar, transmetre o rebre informació ni consultar apunts, llibres o qualsevol tipus de documents que puguin contenir informació de la matèria.

Matèries comunes

Corresponen al bloc d’accés, són obligatòries i s’han d’haver cursat: Història d’Espanya o Història de la Filosofia, Llengua Castellana i Literatura II, Llengua Catalana i Literatura II, Llengua Estrangera II.

Matèries específiques de modalitat

Són les següents: Anàlisi Musical II, Arts Escèniques II, Biologia, Ciències Generals, Cor i Tècnica Vocal II, Dibuix Artístic II, Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny II, Dibuix Tècnic II, Disseny, Empresa i Disseny de Models de Negoci, Física, Fonaments Artístics, Geografia, Geologia i Ciències Ambientals, Grec II, Història de la Música i de la Dansa, Història de l'Art, Literatura Dramàtica, Llatí II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Matemàtiques II, Moviments Culturals i Artístics, Química, Tècniques  d'Expressió Graficoplàstiques, Tecnologia i Enginyeria II. Els alumnes es poden presentar a tres matèries específiques de modalitat, però només comptaran les dues en què hagin obtingut millor nota ponderada..

Matrícula completa

Correspon a la matrícula del bloc d'accés i al d'admissió, o només del bloc d'accés.

Matrícula lliure

Correspon només a la matrícula del bloc d'admissió. Aquesta matrícula només la poden formalitzar els estudiants que es presenten a la PBAU per millorar la nota d'admissió i ja tenen una prova d'accés superada o el títol de tècnic superior.

Millorar la nota

Per millorar la nota d'accés, us podeu presentar al bloc d'accés de la PBAU. En aquest cas, només es tindrà en compte la millor nota mitjana del bloc, no dels exàmens individualment. Si la nota obtinguda és inferior, es mantindrà la millor nota anterior.

Per millorar la nota d'admissió, us podeu presentar al bloc d'admissió de fins a tres matèries de modalitat de segon de batxillerat, les hàgiu cursat o no. Entre aquestes tres matèries, us podeu presentar a la matèria específica obligatòria de modalitat del bloc d'accés però no a la mateixa convocatòria (Dibuix Artístic II, Anàlisi Musical II, Arts Escèniques II, Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Ciències Generals i Llatí II). Ara bé, en aquest cas, la nota d'accés no es modifica, i per calcular la nota d'admissió ponderarà la millor nota obtinguda. Es tindran en compte les millors notes individualment que siguin iguals o superiors a 5 punts.

Així, si teniu, per exemple, un 6 de Matemàtiques II al bloc d'accés i un 7 de Matemàtiques II al bloc d'admissió d'una altra convocatòria, la nota d'accés és la mateixa. En aquest cas, per calcular la nota d'admissió es tindrà en compte la nota d'accés i només ponderarà Matemàtiques II amb un 7 perquè és la millor nota ponderada. Lògicament, Matemàtiques II només pondera una vegada: la de millor nota.

Normes

Fan referència a les formes de procedir adequades durant la realització dels exàmens de la PBAU. El seu incompliment fa que l’alumne hagi d’abandonar immediatament l’aula on es desenvolupa l’examen i que la qualificació obtinguda a la PBAU sigui un zero.

Nota d’accés

Es calcula sobre 10 i és el resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació del bloc d’accés, sempre que sigui superior o igual a 4 punts. Per accedir als estudis de grau, la nota d’accés ha de ser superior o igual a 5 punts.

Nota d’admissió

És la nota que es considera per establir l’ordre de prelació en una convocatòria d’admissió, entre altres criteris, a efectes d’admissió a un grau. Es calcularà per a cada sol·licitud a un grau concret com la suma de la nota d’accés més la nota específica.

Nota de tall

És la nota més baixa que s’hagi obtingut entre tots els estudiants admesos a un estudi de grau. És una nota orientativa, no fixa.

Nota específica

És un valor entre 0 i 4 punts i és el resultat de la suma de les qualificacions de les dues matèries superades i ponderades entre les del bloc d’admissió i de la matèria troncal de modalitat del bloc d’accés que proporcionin la millor nota d’admissió per a un grau determinat.

Pagament de la matrícula

S’estableix un preu per al bloc d’accés i un altre per a cada matèria del bloc d’admissió. Abans de fer el pagament, els alumnes primer han de pagar la taxa per sol·licitar el títol de batxillerat o CFGS i han de dur el justificant de pagament al centre de secundària perquè ho comuniqui al GESTIB. Els preus venen marcats per un Acord del Consell de Govern de les Illes Balears, pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears.

Paràmetres de ponderació

Són els valors que s’utilitzen per ponderar les matèries d’opció del bloc d’admissió i la matèria de modalitat del bloc d’accés, i així augmentar la nota final d’admissió a un grau determinat. Cada universitat pot tenir els seus paràmetres i a la UIB són 0,1 o 0,2, depenent de la vinculació que tinguin aquestes assignatures amb els estudis de grau.

PBAU

La prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat (PBAU) és la prova d'accés destinada a atorgar un requisit d’accés a les persones amb el títol de batxillerat i no és necessària per obtenir el títol. L’han de fer exclusivament els estudiants que vulguin accedir a estudis universitaris. Aquesta prova versarà sobre les matèries generals cursades del bloc de les assignatures troncals del segon curs de batxillerat.

Ponderació

Sistema de puntuació que s’utilitza a les proves del bloc d’admissió de la UIB per pujar la nota final. És un coeficient que s’aplica a les diferents assignatures ponderables, segons els paràmetres de ponderació, i que resulta de la nota ponderada que se suma a la nota d’accés per resultar la nota d’admissió.

Quadernet d’examen

És el full de respostes que els examinands hauran d’emplenar amb relació a les preguntes de l’examen. Si s’han equivocat o pensen que la presentació no és prou acurada, poden demanar un altre quadernet, però hauran de lliurar el primer al professor. Té una extensió de dos fulls DIN A4.

Qualificació

Cada examen de la PBAU es puntua entre 0 i 10 punts. La nota de la PBAU serà la mitjana de les qualificacions dels exàmens realitzats, corresponents a les matèries que integren el bloc d’accés. Aquesta nota es calcularà en una escala de 0 a 10 punts, amb tres xifres decimals arrodonides a la mil·lèsima més pròxima i, en cas d’equidistància, a la superior. Si la persona està exempta de Llengua Catalana i Literatura II, aquesta matèria no formarà part de la seva mitjana. 

Revisió de la qualificació

Repàs de l’examen per corroborar que la seva correcció és correcta; el fa un corrector que no sigui el que hagi fet la primera correcció. La qualificació final substitueix la primera i, per tant, pot ser igual, més baixa o més alta que la inicialment atorgada.

El procediment que se seguirà per a la revisió serà:

 1. El segon corrector revisarà, en primer lloc, si hi ha qualque error material; si és així, s’esmenarà.
 2. Si no hi ha cap error material, aleshores es farà una segona correcció de l’examen.
  1. Si la diferència entre la primera qualificació i la segona és inferior a dos punts, la qualificació final de l’examen serà la mitjana aritmètica de les dues qualificacions obtingudes en les dues correccions.
  2. Si la diferència entre la primera qualificació i la segona és igual o superior a dos punts, aleshores es farà una tercera correcció, i la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres qualificacions.
 3. Si hi hagut un error material, s’esmenarà la qualificació amb la nota correcta i no es farà cap mitjana amb la qualificació inicial.

Segona llengua estrangera

Al bloc d’admissió us podeu presentar d’una segona llengua estrangera, a triar entre Francès i Alemany.

Servei d’Alumnes i Títols (SAT)

Servei encarregat de prestar atenció i respondre a les necessitats dels estudiants de la UIB: accés i admissió, estada com a alumne de la UIB (expedients acadèmics, beques...) i expedició dels títols universitaris. Està integrada en aquest servei la Unitat d’Atenció a l’Alumne (UAA).

Sortida de l’aula

Encara que hagin acabat l’examen, els estudiants no podran sortir de l’aula fins que no hagin transcorregut trenta minuts des de l’hora de començament. Únicament en les matèries del bloc d’admissió, els estudiants poden optar per:

 • No presentar-s’hi i, per tant, no entrar a l'aula sense haver-ho de comunicar.
 • Entrar a l'aula i, durant els trenta primers minuts, decidir no lliurar l'examen i anar-se’n.

En ambdós casos, la qualificació serà de no presentat. Aquesta possibilitat no es permet al bloc d’accés.

Trasllat d’expedient

Procediment que hauran de demanar a través d’UIBdigital els estudiants que comencin els estudis de grau a una altra universitat i que hagin fet la PBAU a la UIB. Si la universitat de destinació els demana el trasllat d’expedient, poden sol·licitar-lo una vegada que s’hagin publicat les qualificacions definitives.

UAA (Unitat d’Atenció a l’Alumne)

Unitat responsable de donar informació sobre la UIB (accés i admissió als estudis de grau, beques i ajuts, habitatge, títols...) i atendre les consultes presencialment, per telèfon (971 10 10 70) o a través de correu electrònic (alumnes@uib.cat).

UIBdigital

Plataforma que té la UIB per fer tràmits diversos. Els estudiants que es presentin a la PBAU poden fer-hi les gestions de la prova:

 • Consultar la matrícula
 • Fer el pagament
 • Consultar el lloc d'examen
 • Consultar les notes
 • Sol·licitar la revisió de les notes
 • Obtenir els resultats amb codi de verificació electrònica
 • Sol·licitar el trasllat d'expedient, si escau.

Per accedir a la plataforma és imprescindible tenir-ne les credencials.

La nota d’accés té vigència indefinida. Les qualificacions del bloc d’admissió tindran validesa per a l’admissió a la UIB l’any en què s’obtenen i els dos anys acadèmics següents.